Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Niet-huishoudelijke elektrische installaties

NIEUWS

Vanaf 1 juni 2020 wordt het AREI, dat we kennen sinds 1981, vervangen door een nieuw reglement op de elektrische installaties. Dit nieuw reglement, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, is opgedeeld in drie boeken, met name:
– Boek 1 voor de installaties op laagspanning en zeer lage spanning,
– Boek 2 voor de installaties op hoogspanning,
– Boek 3 voor de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.


Niet-huishoudelijke elektrische installaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI), die te vinden zijn in Boeken 1, 2 en 3 zoals bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. Bovendien gelden in vele gevallen specifieke voorschriften.
A.T.K. biedt een professionele dienstverlening aan bij de naleving van de opgelegde controleverplichtingen. De controles van ATK hebben betrekking op:

 • Hoogspanningsinstallaties:
 • Laagspanningsinstallaties met definitief karakter:
  • Laagspanningsinstallaties in gebouwen met gewone elektrische risico's: kantoorgebouwen, werkplaatsen, horecazaken, ...
  • Laagspanningsinstallaties in bedrijven met verhoogd elektrisch risico zoals brandgevaar of ontploffingsrisico: stookplaatsen, benzinestations, verfopslagplaatsen, spuitcabines, batterijlokalen,... Voor ruimten met ontploffingsrisico (BE3) is het verplicht een zoneringsplan op te stellen waarop de gevaarlijke zones, de kenmerken van de gevaarlijke producten alsook de gevarenbronnen vermeld zijn. ATK heeft een uitgebreide ervaring in het opstellen van dergelijke zoneringsplannen.
  • Laagspanningsinstallaties in rustoorden voor bejaarden; ziekenhuizen; lage, middelhoge en hoge gebouwen; hotelinrichtingen volgens de specifieke reglementering terzake.
  • Neoninstallaties
  • C.V. branders met vloeibare brandstof met hoogspanningsontsteking
 • Laagspanningsinstallaties die tijdelijk, mobiel of verplaatsbaar zijn:
  • Elektrisch materieel gebruikt op bouwwerven zoals werfkasten, generatoren, elektrische apparaten ...
  • Installaties met bijzonder karakter zoals campings, foorinstallaties, marktkraamwagens, beurzen, ...

CONTROLEVERPLICHTINGEN

 • Boeken 1, 2, 3, Hoofdstuk 6.4 : Gelijkvormigheidscontroles vóór de ingebruikname & bij belangrijke wijzigingen of uitbreidingen
 • Boeken 1, 3, Hoofdstuk 6.5 : Periodieke controlebezoeken van elektrische installaties op laagspanning en zeer lage spanning:
  • jaarlijks voor verplaatsbare, mobiele of tijdelijke installaties;
  • jaarlijks voor installaties in ontploffingsgevaarlijke zones;
  • vijfjaarlijks voor andere installaties.
 • Boeken 2, 3, Hoofdstuk 6.5 : Jaarlijkse periodieke controlebezoeken van elektrische installaties op hoogspanning.
 • Codex boek III, titel 2 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen
 • Boek 1, 7.102.6 / Boek 2, 7.1.6 : Opstellen van zoneringsverslag met zoneringsplannen
 • Specifieke reglementering m.b.t. medische ruimten, zoals:
  • KB 06.11.79 op de ziekenhuizen
  • Technische nota T013/IA
  • IEC 60364.7.710
 • Overige specifieke reglementering, zoals:
  • Het besluit v/d Vlaamse Regering van 13.07.2018 tot vaststelling v/d specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelbedrijf moeten voldoen.
  • 15.10.2009: Besluit van de Waalse regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen.
  • 02.04.2009: Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de toepassing van het decreet van 22 maart 2007 betreffende het te voeren beleid inzake de huisvesting en het onthaal van bejaarden.
  • Het besluit v/d Vlaamse Regering van 19.09.2008 houdende de normen voor preventie van brand in voorzieningen voor kinderopvang.
  • Het besluit v/d Vlaamse Regering van 11.09.2009 betreffende het toeristisch logies.
  • 30.04.2009: Besluit van de Waalse Regering houdende verschillende maatregelen betreffende toeristische logiesverstrekkende inrichtingen, de kampeer-caravanterreinen en de organisatie van het toerisme.
 • Contractuele voorschriften tussen partijen, zoals jaarlijkse periodieke controles volgens de verzekeringsreglementering inzake elektrische installaties (Assuralia dd 01.07.2004)

NUTTIGE INFO

Sectie 9.2.7 stelt dat bij de keuze van elektrisch materieel er rekening moet gehouden worden met een aantal uitwendige invloeden. Klik op de knop hieronder om een invulbaar formulier van de uitwendige invloeden te downloaden.

Download formulier uitwendige invloedsfactoren

Niet-huishoudelijke elektrische installaties

NIEUWS

Vanaf 1 juni 2020 wordt het AREI, dat we kennen sinds 1981, vervangen door een nieuw reglement op de elektrische installaties. Dit nieuw reglement, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 8 september 2019, is opgedeeld in drie boeken, met name:
– Boek 1 voor de installaties op laagspanning en zeer lage spanning,
– Boek 2 voor de installaties op hoogspanning,
– Boek 3 voor de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie.


Niet-huishoudelijke elektrische installaties moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften van het Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI), die te vinden zijn in Boeken 1, 2 en 3 zoals bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van 8 september 2019. Bovendien gelden in vele gevallen specifieke voorschriften.
A.T.K. biedt een professionele dienstverlening aan bij de naleving van de opgelegde controleverplichtingen. De controles van ATK hebben betrekking op:


CONTROLEVERPLICHTINGEN


NUTTIGE INFO

Sectie 9.2.7 stelt dat bij de keuze van elektrisch materieel er rekening moet gehouden worden met een aantal uitwendige invloeden. Klik op de knop hieronder om een invulbaar formulier van de uitwendige invloeden te downloaden.

Download formulier uitwendige invloedsfactoren