Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Brandmelding

Het belang van een branddetectiesysteem om mensenlevens te beschermen en materialen te beveiligen, mag niet onderschat worden. Het is van cruciaal belang dat een brand zo snel mogelijk gedetecteerd wordt om grote gevolgen te vermijden.

In dit kader is ATK, als erkend controleorganisme geaccrediteerd om periodieke- en gelijkvormigheidsonderzoeken van installaties voor automatische brandmelding uit te voeren volgens de norm NBN S21-100. We voeren eveneens controles uit van diverse brandbestrijdingsmiddelen (bv. muurhaspels, hydranten,...).

ATK beschikt over een ruime ervaring, vakbekwaam personeel en de geschikte uitrusting om deze controles voor u uit te voeren.


ALGEMENE WETGEVING

 • ARAB Art. 52: Voorzorgen tegen brandgevaar, ontploffingen en de toevallige ontsnapping van schadelijke en ontvlambare gassen
 • KB 28.03.2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen
 • KB 12.07.2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

NORMEN

 • NBN S21-100: Opvatting van algemene installaties voor automatische brandmelding door puntmelder
 • NBN S21-100-1: Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud
 • NBN S21-100-2: Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 2: Kwalificaties en competenties

TOEPASSELIJKE REGELGEVING BIJ BIJZONDERE INSTALLATIES

 • 09.12.2011, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen en centra voor herstelbedrijf moeten voldoen en tot bepaling van de procedure voor de uitreiking van het attest van naleving van die normen
 • 15.10.2009, Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de opvang en de huisvesting van bejaarde personen
 • 11.12.2009, Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende toeristische het logies
 • 09.12.2004, Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 18 december 2003 betreffende de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen
 • 19.09.2008, Besluit van de Vlaamse Regering houdende de normen voor de preventie van brand in de voorzieningen voor kinderopvang
 • Studentenkamers: plaatselijke reglementeringen

Brandmelding

Het belang van een branddetectiesysteem om mensenlevens te beschermen en materialen te beveiligen, mag niet onderschat worden. Het is van cruciaal belang dat een brand zo snel mogelijk gedetecteerd wordt om grote gevolgen te vermijden.

In dit kader is ATK, als erkend controleorganisme geaccrediteerd om periodieke- en gelijkvormigheidsonderzoeken van installaties voor automatische brandmelding uit te voeren volgens de norm NBN S21-100. We voeren eveneens controles uit van diverse brandbestrijdingsmiddelen (bv. muurhaspels, hydranten,...).

ATK beschikt over een ruime ervaring, vakbekwaam personeel en de geschikte uitrusting om deze controles voor u uit te voeren.


ALGEMENE WETGEVING

NORMEN

TOEPASSELIJKE REGELGEVING BIJ BIJZONDERE INSTALLATIES