Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Boek 1, Afdeling 6.5.1 Controlebezoeken

Elke elektrische installatie op lage of zeer lage spanning zoals bepaald in hoofdstuk 6.4. moet ter plaatse aan een controlebezoek onderworpen worden, hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hiervoor bevoegd of ermee belast volgens de voorschriften van hoofdstuk 6.3.

Het controlebezoek heeft betrekking op het behoud van de overeenstemming met de voorschriften van dit Boek. De elektrische installatie moet buiten spanning kunnen worden gesteld gedurende het controlebezoek.

Het controlebezoek bevat:

    • de administratieve controles;

    • de visuele controles;

    • de controles door beproeving;

    • de controles door meting.

 

Boek 1, Afdeling 8.4.3. Controlebezoek van oude huishoudelijke elektrische installaties dat niet aan de criteria van de afdelingen 8.4.1. en 8.4.2. beantwoordt

Wanneer een controlebezoek van een oude elektrische installatie van een wooneenheid of gemeenschappelijke delen van een residentieel geheel noodzakelijk is, wordt ze door een erkend organisme uitgevoerd en ze heeft tot doel de gelijkvormigheid van de elektrische installatie vast te stellen met ten minste:

    • de voorschriften van dit Boek die erop betrekking hebben met uitzondering van Deel 8. voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat na de datum van inwerkingtreding van dit Boek*;

    • de voorschriften van dit Boek die erop betrekking hebben, met inbegrip van Deel 8., voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat vóór de datum van inwerkingtreding van dit Boek*.

De Minister die Energie zijn bevoegdheid heeft, kan, nadere regels vaststellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het verslag. Dit verslag van het controlebezoek wordt bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Een kopie van dit verslag wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard hetzij door het erkend organisme, hetzij door de bevoegde overheid die het genoemde controlebezoek heeft uitgevoerd.

Het verslag van het controlebezoek moet aan de eigenaar, beheerder of uitbater hetzij schriftelijk hetzij onder elektronische vorm worden overgemaakt.

Het verslag van het controlebezoek wordt door de eigenaar, beheerder, uitbater of het erkend organisme getoond bij ieder verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaar. Op verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaar zijn de eigenaar, beheerder, uitbater of het erkend organisme ertoe gehouden om een kopie van dit document aan het bestuur te verstrekken.

De voorschriften van afdeling 9.1.4. zijn van toepassing wanneer de inbreuken worden vastgesteld bij het controlebezoek.

De voorschriften van afdelingen 6.5.1. en 6.5.2. zijn van toepassing op elk later controlebezoek.


* = 1 juni 2020