Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

Boek 1, Afdeling 6.5.1 Controlebezoeken

 

Elke elektrische installatie op lage of zeer lage spanning zoals bepaald in hoofdstuk 6.4. moet ter plaatse aan een controlebezoek onderworpen worden, hetzij door een erkend organisme, hetzij door de overheid hiervoor bevoegd of ermee belast volgens de voorschriften van hoofdstuk 6.3.

Het controlebezoek heeft betrekking op het behoud van de overeenstemming met de voorschriften van dit Boek. De elektrische installatie moet buiten spanning kunnen worden gesteld gedurende het controlebezoek.

Het controlebezoek bevat:

    • de administratieve controles;

    • de visuele controles;

    • de controles door beproeving;

    • de controles door meting.


Boek 1, Afdeling 8.4.2. Controlebezoek van een oude huishoudelijke elektrische installatie van een wooneenheid bij verkoop


Onderafdeling 8.4.2.1. Toepassingsgebied

Deze onderafdeling is van toepassing op de verkoop van een wooneenheid:

    • met een oude elektrische installatie waaraan sedert 1 oktober 1981 geen belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht;

    • met een oude elektrische installatie waaraan sedert 1 oktober 1981 belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen zijn aangebracht maar waarvan het gedeelte dat dateert van vóór 1 oktober 1981 nog niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een controlebezoek.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk worden niet als wooneenheid beschouwd:

    • kloosters;

    • hospitalen;

    • gevangenissen;

    • rusthuizen;

    • pensionaten;

    • hotels,

    • onderwijsinstellingen.

Indien de wooneenheid deel uitmaakt van een regime van mede-eigendom gelden de hierna vermelde bepalingen enkel voor wat betreft de privatieve delen van de betrokken wooneenheid. Daarenboven zijn deze bepalingen evenmin van toepassing op garages, parkings, berg- en andere ruimten die deel zijn van de wooneenheid maar waarvan de elektrische installatie wordt gevoed via een elektriciteitsmeter op naam van de mede-eigenaars of van de vereniging van mede-eigenaars.

Deze bepalingen zijn evenmin van toepassing op wooneenheden die het voorwerp uitmaken van een onteigening.

 

Onderafdeling 8.4.2.2. Modaliteiten van het controlebezoek

a. Verplichtingen

Bij de verkoop van een wooneenheid als bedoeld in afdeling 8.4.2.1., is de verkoper verplicht:

    • een controlebezoek van de elektrische installatie te laten uitvoeren;

    • de datum van het verslag van het controlebezoek en het feit van de overhandiging van dit verslag in de authentieke akte te doen vermelden.

Indien de verkoper en koper overeenkomen dat een controlebezoek van de elektrische installatie overbodig en nutteloos is omdat de koper het gebouw gaat afbreken of de elektrische installatie volledig gaat renoveren is de verkoper verplicht dit akkoord in de authentieke akte te doen vermelden.

De verkoper is verplicht in de authentieke akte te doen vermelden dat de koper de Algemene Directie Energie belast met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties moet informeren van de afbraak van het gebouw of van de volledige renovatie van de elektrische installatie. Deze laatste maakt aan de koper een dossiernummer over en verzoekt hem haar een verslag van controle toe te zenden van zodra de nieuwe elektrische installatie in gebruik wordt genomen.

In het geval van onmogelijkheid om de controle te laten uitvoeren bij een door gerechtelijke beslissingen bevolen verkoop is diegene die de verkoop vordert verplicht in de authentieke akte of in het proces-verbaal van openbare toewijzing de afwezigheid te doen vermelden van het controleonderzoek van de elektrische installatie en het belang voor de koper om tot deze controle te laten overgaan.

In het geval van een controlebezoek met een negatief verslag als gevolg is de verkoper verplicht in de authentieke akte de verplichting voor de koper te doen vermelden zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk mee te delen aan het erkend organisme dat het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.

Na deze melding moet de koper een nieuw controlebezoek door een erkend organisme laten uitvoeren om na te gaan of na de afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de inbreuken verdwenen zijn. De koper kan dit erkend organisme vrij kiezen.

Indien de koper een ander erkend organisme aanstelt dan licht dit organisme het erkend organisme dat het eerste verslag van controlebezoek heeft opgesteld hierover in.b. Geval van afbraak of volledige renovatie

Bij een afbraak van het gebouw of een volledige renovatie van de elektrische installatie zijn de bepalingen van hoofdstuk 6.4. van toepassing.

 

c. Voorwerp van het controlebezoek

Het controleonderzoek heeft tot doel de gelijkvormigheid van de elektrische installatie vast te stellen met:

    • de voorschriften van dit Boek die erop betrekking hebben met uitzondering van Deel 8. voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat na de datum van inwerkingtreding van dit Boek*;

    • de voorschriften van dit Boek die erop betrekking hebben, met inbegrip van Deel 8., voor het gedeelte waarvan de aanleg was aangevat vóór de datum van inwerkingtreding van dit Boek*.

 

d. Afwezigheid van de eendraadsschema’s en situatieplannen bij het controlebezoek uitgevoerd bij de
    verkoop van een wooneenheid

In het geval bij het controlebezoek, uitgevoerd bij de verkoop van een wooneenheid, de

eendraadsschema’s en de situatieplannen van de elektrische installatie niet tot beschikking van de

vertegenwoordiger van het erkend organisme kunnen worden gesteld, maakt de vertegenwoordiger van

het erkend organisme op duidelijke wijze:

    • voor de eendraadsschema’s: een summiere beschrijving (of een schema) van de verschillende schakel- en verdeelborden die minimaal de volgende elementen omvat:

    • het adres van de installatie;

    • de nominale spanning van de installatie;

    • de doorsnede van de voedingskabel van het hoofdbord;

    • het type en de doorsnede van de verschillende vertrekken;

    • de differentieelstroominrichting(en) met haar (hun) karakteristieken;

    • de karakteristieken van de beschermingsinrichtingen.

    • voor de situatieplannen: een summiere schets met de losse hand (de markering is niet noodzakelijk) die minimaal de volgende elementen omvat:

    • de contactdozen;

    • de schakelaars;

    • de lichtpunten;

    • de vaste of vast opgestelde toestellen of de vaste of vast opgestelde machines.

Deze beschrijving en deze schets mogen niet als eendraadsschema en situatieplan van de elektrische

installatie gebruikt worden. Ze tonen alleen de traceerbaarheid van de verschillende delen aan, die door

het erkend organisme gecontroleerd werden. De afwezigheid van de reglementaire eendraadsschema’s en

situatieplannen moet als inbreuk op het verslag van het controlebezoek vermeld worden.

De summiere beschrijving (of het schema) en de summiere schets maken integraal deel uit van het

verslag bedoeld in onderafdeling 8.4.2.3. en ze worden door de aanvrager van het controlebezoek en

door de vertegenwoordiger van het erkend organisme ondertekend. Ze worden aan de eigenaar van de

huishoudelijke installatie bezorgd om integraal deel uit te maken van het dossier van de elektrische

installatie bedoeld in afdeling 9.1.2.

 

Onderafdeling 8.4.2.3. Verslag, inbreuken en later controlebezoek

De Minister die Energie zijn bevoegdheid heeft, kan, nadere regels vaststellen met betrekking tot de vorm en de inhoud van het verslag. Dit verslag van het controlebezoek wordt bewaard in het dossier van de elektrische installatie.

Een kopie van dit verslag wordt gedurende ten minste vijf jaar bewaard hetzij door het erkend organisme, hetzij door de bevoegde overheid die het genoemde controlebezoek heeft uitgevoerd.

Het verslag van het controlebezoek moet aan de eigenaar, beheerder of uitbater hetzij schriftelijk hetzij onder elektronische vorm worden overgemaakt.

Het verslag van het controlebezoek wordt door de eigenaar, beheerder, uitbater of het erkend organisme getoond bij ieder verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaar. Op verzoek van de met het toezicht belaste ambtenaar zijn de eigenaar, beheerder, uitbater of het erkend organisme ertoe gehouden om een kopie van dit document aan het bestuur te verstrekken.

De voorschriften van afdeling 9.1.4. zijn van toepassing wanneer de inbreuken worden vastgesteld bij het nieuwe controlebezoek.

De voorschriften van afdelingen 6.5.1. en 6.5.2. zijn van toepassing op elk later controlebezoek.


* = 1 juni 2020