Mechelsesteenweg  247   •   2820  BONHEIDEN   •   B.T.W.:  BE 406.583.319
Telefoon:  015/55.51.51   •   Telefax:  015/55.06.30   •   E-mail:  atk@atk.be

ART.270

GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VAN LAAGSPANNINGSINSTALLATIES VOOR DE INDIENSTSTELLING

Elke laagspanningsinstallatie, zelfs deze gevoed via een privé-installatie, met uitzondering van luchtlijnen en ondergrondse leidingen van openbare elektriciteitsverdelingsnetten moet voor de ingebruikname van de installatie aan een gelijkvormigheidsonderzoek onderworpen worden volgens de voorschriften van het huidig reglement. Vooraleer over te gaan tot de aansluiting van een nieuwe, niet-tijdelijke, elektrische huishoudelijke laagspanningsinstallatie op een openbaar elektriciteitsverdelingsnet, moet de verdeler of de persoon die hij heeft gemachtigd de aansluiting te doen, zijn visum aanbrengen op het proces-verbaal van onderzoek waarvan sprake in artikel 273, proces-verbaal waardoor bevestigd wordt dat de voormelde elektrische installatie gelijkvormig de bepalingen van dit Algemeen Reglement is, alsmede op de door de reglementaire bepalingen voorziene kopieën van dat proces-verbaal. Dit visum houdt geen verantwoordelijkheid van de verdeler in, noch inzake de grond, noch inzake de vorm van bedoeld proces-verbaal. Het origineel van dit proces-verbaal van onderzoek wordt gerangschikt in het dossier van de elektrische installatie, een kopie met de eendraadsschema's en situatieschema van de onderdelen van de elektrische installatie moet worden bewaard ten minste gedurende vijf jaar, door de persoon bedoeld in lid 4. Zonder afbreuk te doen aan het naleven van de voorschriften van het huidig reglement vanaf de ingebruikname, moet elke laagspanningsinstallatie na belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding van de bestaande installatie gecontroleerd worden of deze conform met de reglementaire